SERVEIS DEL CIUTADÀ

GRUP DE TREBALL DE SERVEIS

En aquest grup tractarem de avaluar i analitzar el estat i la qualitat dels serveis que rebem  com a veïns de Fontpineda, una vegada analitzats ens centrarem en aquells que considerem més insuficients i establirem uns objectius màxims raonables a assolir i proposarem els camins més adients per arribar-hi als objectius desitjats.

Actualment estem analitzant els següents serveis

Fontpibus

 • Preu
 • Freqüència de pas a les hores punta i a les hores vall
 • Idoneïtat/qualitat dels vehicles
 • Rutes
 • Altres aspectes

Centre mèdic

 • Nombre d’especialitats
 • Principals mancances en la oferta d’especialitats (quines especialitats considerem imprescindibles per al nostre centre mèdic)
 • Idoneïtat o no del espai, possibles millores

Servei de recollida de mobles i similars i deixalleria

 • Freqüència i horaris
 • Sistema de sol·licitud, possibles millores

Cobertura telefonia mòbil

 • Analitzar la cobertura segons companyia i zona de Fontpineda i crear un mapa de cobertures
 • Com es pot millorar la situació actual
 • Analitzar alternatives

Situació de la xarxa elèctrica

 • Analitzar la situació de la xarxa elèctrica actual ( a banda de la necessitat de soterrar-la que es treballa en el grup de obra pública)
 • Analitzar les actuacions que podem realitzar en front de la companyia, per tal de reduir les incidències i millorar el servei actual
 • Veure si es possible establir un canal de comunicació amb la companyia

Esports

 • Tenim una oferta esportiva suficient?
 • Les condicions de les instal·lacions son adequades?
 • Establir un canal de comunicació amb les associacions esportives de Fontpineda, per tal de conèixer les principals necessitats i treballar-hi conjuntament amb elles

Proposta de nous serveis

 • De la mateixa manera disposem de farmàcia, centre mèdic, pistes d’esports, col·legis, jardineria etc i tenim en compte les característiques intrínseques del nostre barri, analitzar quines son les principals carències que patim.

Utilització del Centre Cívic

 • Revisió dels contractes actuals per utilització del Centre cívic per institucions o persones privades amb benefici econòmic
 • Criteris d’utilització de l’espai del Centre Cívic

Caseta de Fusta

 • Us de l’espai
 • Finançament


Entre tots podrem perquè entre tots tenim força,

perquè tots SOM FONTPINEDA!