GESTIÓ ECONÒMICA

Les actuacions a realitzar passen per disposar del recursos necessaris, el que normalment implica manegar un pressupost ajustat a gestionar amb la màxima cura.

En aquest apartat treballem l’anàlisi de les diferents partides pressupostaries, tan de ingressos com de despeses, la seva evolució i la manera en que reverteixen a la nostra urbanització.

Per assolir-ho, les nostres prioritats son:

  • Involucrar-nos al màxim en la definició i control de la execució del pressupost municipal, amb especial cura en les partides d’obres i inversions a Fontpineda.
  • Revisar i prioritzar amb els veïns en l'àmbit concret de la Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda (CMGF), element central de moltes de les activitats del barri.
  • Fer palès l'ús que fins ara s’ha fet dels recursos, donant transparència a les xifres i qüestionant tot allò que considerem que no ha estat correcte per tal de revisar-ho de cara al futur. Comparant exercicis i pressupost amb allò que s'ha dut a execució, així com modificacions al llarg de cada any.

El nostre compromís es:

  • No plantejar mesures sense el seu corresponent estudi econòmic i idees sense pressupost es fer volar coloms, no volem ser electoralistes i menys fer promeses que no es poden assumir.
  • Transparència i realisme amb les xifres, saber de què disposem, què costa cada actuació i la viabilitat de fer-la envers d’altres alternatives.
  • Establir mecanismes de PRESSUPOSTOS PARTICIPATS, per tal de que les actuacions siguin d’acord amb les propostes i prioritats de tots els veïns i així responguin a una visió comna en comptes de decisions individuals.
  • Recuperar l’esperit de col·laboració dels veïns per tal de minimitzar costos en activitats col·lectives i a canvi, poder incrementar la quantitat.
  • Cercar ajuts, subvencions, sponsors, etc. per tal d'intentar, en tot moment, que les actuacions NO derivin en derrames i costos addicionals per els veïns.
  • Rendir comptes de què s'ha fet, què no i perquè.


Entre tots podrem perquè entre tots tenim força,

perquè tots SOM FONTPINEDA!