ACTUALITAT FONTPINEDA (2018-2020)

ACTUALITAT DE FONTPINEDA POSTERIOR AL 2021 (FONTPINEDA NEWS)

INFORMACIÓ SOBRE ELS AJUTS PELS AUTÒNOMS ARRAN DE LA CRISI PEL CORONAVIRUS


Ajuts de la Generalitat de Catalunya (govern.cat):

Treball, Afers Socials i Famílies destinarà uns 7,5 M€ amb forma de prestació econòmica directa de fins a 2.000 euros.
Requisits:

- Ser autònom i estar donat d’alta al RETA
- Tenir el domicili fiscal a Catalunya
- Estar donat d’alta en les activitats econòmiques de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament
- Tenir una reducció dràstica i involuntària de la facturació com a conseqüència del coronavirus en la seva activitat econòmica – s’acreditarà aquesta pèrdua en comparació amb el mes de març de 2019. Si l’alta en el RETA és inferior a 1 any, es farà la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.
- No disposar d’altres fonts alternatives d’ingressos.
- No es pot rebre cap altre ajut per aquest motiu (és incompatible amb el del Ministerio de Igualdad y Seguridad Social).

Els ajuts es donaran fins a exhaurir la partida pressupostària.

Per a més informació:
Truqueu al telèfon 93 228 57 57 o enviar un correu a treballautonom.tsf@gencat.cat o entreu al web https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom

NOVETATS SOBRE ELS AJUTS ALS AUTONOMS PER PART DE LA GENERALITAT – RESOLUCIÓ TSF/806/2020 DE 2 d’abril

El 3 d’abril es va publicar la Resolució on es reglamenta l’ajut als autònoms inclosa en el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, en el seu article 15.

Beneficiaris: autònoms persones físiques. No seran beneficiaris els autònoms societaris (de societats mercantils, SCP, C.B. o cooperatives) ni els autònoms col·laboradors.

Requisits:
• Base imposable de la darrera declaració de renda disponible igual o inferior a 25.000€ i no disposar de fons alternatius d’ingressos.
• Estar al corrent d’obligacions tributàries estatals i autonòmiques i d’obligacions davant la Seguretat Social.
• Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
• Exercir una activitat sobre la que s’hagi decretat el tancament en el RD 463/2020 de declaració de l’estat d’alarma.
• El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950€ i a més a més hagi experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.
Import:
• Per resultats al març 2019 > 950€.
• Si resultat març 2020 > 0, l’ajut serà de 950€ menys el resultat de març 2020.
• Si resultat març 2020 = 0, l’ajut serà de 950€.
• Si resultat març 2020 < 0, l’ajut serà el resultat de març 2020 en positiu més 950€.
• Per resultats al març 2019 < 950€, l’ajut serà el resultat de març 2019 menys el resultat de març 2020. • Si l’antiguitat al RETA < 1 any, l’expressió “resultats al març 2019” es substitueix per “mitjana del resultat des de l’alta”.
Per autònoms que tributen en estimació objectiva (mòduls), es calcula fent una proporció del rendiment consignat en el model 131 del primer trimestre de 2020 respecte dels dies de tancament o reducció de l’activitat.
• L’import no superarà mai els 2.000€ ni serà inferior a 100€.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19

Ajuts del Ministerio de Igualdad y Seguridad Social: (mesures ja aprovades)

- Per cessament d’activitat: El treballador autònom que acrediti que els seus ingressos s’han reduït al menys un 75% (mitjana dels últims 6 mesos) a causa de la crisi provocada pel Covid-19 podran accedir a la prestació per atur dels autònoms. L’ajut mig pels autònoms que s’acullin a aquesta modalitat seria d’uns 660 €/mes.

Per poder-hi accedir és obligatori està al corrent de les quotes de Seguretat Social (si tens algun deute, tens 30 dies per pagar-lo) i està donat d’alta al RETA en el moment en que es va declarar l’estat d’alarma.

- Per contagi: Si ets autònom i estàs aïllat o contagiat pel Covid-19 es considerarà accident laboral i per tant, hi ha dret a percebre les prestacions derivades de la baixa laboral. Pels autònoms que cotitzin per la base mínima, la prestació és de 23,61 € per dia de baixa.

- Avals per liquiditat: L’Estat destinarà 10.000 milions € en avals que cobriran el 80% del risc associat a possibles préstecs que les entitats financeres concedeixin a pimes i autònoms. L’aprovació es sol·licita a les pròpies entitats financeres.

- Ajornament de deutes, però no de presentació d’impostos: Pimes i autònoms podran ajornar deutes tributaris, però no podran ajornar les presentacions ordinàries d’impostos (com l’IVA trimestral o IRPF). L’ajornament en el pagament podrà ser de 6 mesos, els 3 primers sense interessos.

- Bonificacions per contractacions anteriors: En sectors com comerç o Horeca, la Seguretat Social mantindrà les bonificacions per contractes fixes discontinus signats de febrer a juny.

Per a més informació:
Seguretat Social: Onze preguntes i respostes sobre la nova prestació extraordinària per autònoms/

Com es demana?: A través de les mútues de cada autònom – el ISIM (i el SEPE) han habilitat formularis a les seves webs – més informació:
Seguretat Social: Com sol·licitar la nova prestació extraordinaria per autònoms afectats pel Covid-19


Nou Tribut Metropolità del transport: Injust i mal gestionat per l'Ajuntament

REUNIÓ MANTINGUDA AMB L'A.M.B. el dijous 7 de novembre de 2019

Resum de reunió mantinguda per ERC i SOM Fontpineda amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Primer de tot, volem agrair als companys d’ERC per convidar-nos a la reunió mantinguda amb membres de l’AMB, sense ells, SOM Fontpineda no hagués tingut l’oportunitat d’accedir a l’entitat per fer aquelles preguntes que considerem necessàries i alhora expressar el nostre enuig a la nova taxa metropolitana. Volem agrair també el temps i el tracte rebut pels membres de l’AMB, que ens van respondre a totes i cadascuna de les qüestions plantejades.

L’impost metropolità del transport és una taxa que es cobra a tots els municipis que pertanyen a l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona). A tots ells se’ls hi aplica el mateix coeficient, 0,160% sobre el valor cadastral (per l’any 2020 s’espera un increment del 0,008% i el coeficient serà del 0,168%). Hi ha un altre element molt important que cal tenir en compte, el coeficient d’increment màxim: Aquest coeficient evita increments desmesurats i s’aplica sobre l’import cobrat a l’últim rebut. Actualment està al 1,022% però per l’any 2020 s’espera un increment de la quota que passarà a 1,050% . Hi ha ajuntaments, com el de Barcelona, que l’import de la taxa del transport està inclòs en el rebut de l’IBI.

AMB presta serveis de tot tipus, no únicament de transport, i Pallejà està dins de l’AMB des de 2005. Fins ara no ens han cobrat el tribut del transport en considerar que no teníem un serveis prou amplis com els municipis de la primera corona. Amb la nova integració tarifària ara ja consideren que els serveis son suficients per cobrar el tribut. Des de l’any 2017 els ajuntaments ja estan assabentats de la seva aplicació, i era i és seva la responsabilitat d’informar a la població i negociar amb l’AMB els màxims serveis possibles i la revisió del càlcul del tribut. Únicament demanant l’expedient del tribut l’any 2017, l’Ajuntament hagués tingut des d’aleshores tota la informació. Pallejà sembla que NO ho va fer ja que a les preguntes fetes per part de SOM Fontpineda al Ple del 31 de gener de 2019 la resposta fou que no tenien informació.

Aquest tribut se sumarà al pressupost general de l’AMB i per tant no es retornarà directament als Ajuntaments en igual quantia i temps. Les contraprestacions seran millores dels serveis actuals de l’AMB o ampliacions del servei, com podria ser el cas del Fontpibus i la seva inclusió tarifària a la Zona 1, sempre i quant l’ajuntament així ho demani. PEL QUE HEM POGUT SABER, EL FONTPIBUS NO S’HA DEMANAT QUE S’INCLOGUI. L’única demanda per part de l’ajuntament de Pallejà és “Reforçar el servei llançadora de connexió amb Molins a les hores punta”.

La recaptació total del nou tribut serà de vora els 17 milions d’euros. Al Municipi de Pallejà ens pertoca pagar-ne 715.000€.

Quotes líquides mitjanes del tribut metropolità 2019 de la segona corona

Us donem informació mitjançant preguntes i respostes:

1. Tots els bitllets estan integrats en la Tarifa Zona 1?

NO. La T-16 i la T-Rosa no tenen tarifes de la Zona 1. S’està negociant la T-Rosa per incloure-la en un futur proper.

2. Bus Urbà (Fontpibus) està inclòs en el sistema tarifari?

NO, cal que l’ajuntament ho sol·liciti (que no ho ha fet). L’AMB n’assumiria la gestió, milloraria el servei i compartiria els costos del mateix amb l’ajuntament a parts iguals (negociable: Aportació reduïda municipal pel transport urbà).

3. Hi ha planejada una ampliació de serveis al Municipi com Carril Bus, carrils Alta Ocupació, etc.?

Si, però actualment s’està treballant fins a Sant Feliu, es a dir, no es preveu que arribin nous sistemes de transport al Municipi de Pallejà.

4. Càlcul injust i cost desmesurat del tribut. Perquè sobre el cadastre?

AMB únicament pot gestionar i accedir els cadastres per poder aplicar tributs. La legislació no li permet accedir ni a Padrons, ni a Rendes, etc. És per això que l’apliquen sobre els valors cadastrals. Això causa que la taxa gravi a qualsevol tipus de propietat. La mitjana que es paga de quota líquida del tribut al Municipi de Pallejà del 2019 es de 60,48€ per SOLS RESIDENCIALS i de 454,05€ en SOLS NO RESIDENCIALS (indústries, etc...). La quota líquida mitjana del tribut del 2019 a la segona corona és de 44,50€ per Sols Residencial i de 331,64€ en SOLS NO RESIDENCIALS.

5. El cost per ciutadà es desmesurat: Com podem aplicar descomptes?

Qui té possibilitats de poder aplicar descomptes i exempcions és l’ajuntament, aplicant els criteris que considerin oportuns, però els costos que això implicaria haurien de sortir del pressupost de l’ajuntament. Pallejà ha d’aportar 715.000€ d’una manera o d’una altra.

6. El primer any hi ha un descompte del 60%. Els rebuts de l’any vinent seran de la quota íntegra?

L'any vinent no tindrem el descompte del 60% però com que no es pot augmentar la quota líquida més d'un 1,055% any rere any, automàticament els rebuts no podran incrementar-se aquest 60%.

7. El cost total de la integració és de 17 milions: Com s’han dividit? Amb quins criteris?

S’han dividit proporcionalment. En un principi es pretenia recaptar 19 milions, i ho van rebaixar a 17 milions.

8. La durada del transport es insuficient per les noves zones integrades: 2 hores mínim.

Ja s’està estudiant la T-mobilitat, un sistema nou de tarifes que tindrà en compte el temps del recorregut i per tant ja farà l’efecte desitjat alhora de disposar de temps per fer ús del sistema en igualtat de condicions.

9. Cal equiparar el cost/serveis. Tal i com està plantejat es molt injust no?

És l’única manera que l’AMB disposa per recaptar els recursos necessaris per oferir el servei, però sempre hi ha la possibilitat que l’ajuntament faci reduccions/bonificacions alhora que negociï amb l’AMB millores del servei i cobraments mes ajustats al cadastre. Inclusió del Fontpibus, mes autobusos i freqüències, etc... Actualment, a diferència d’altres municipis, Pallejà ha demanat únicament reforçar el servei llançadora de connexió amb Molins a les hores punta.

10. Hi ha la possibilitat de sortir de la nova zona 1? Mitjançant una consulta ciutadana?

NO, som a dins de l’AMB des de 2005 i gaudim de bona part dels seus serveis des d’aleshores. El servei del transport es un més dels que es presten.

11. Podem fer una moratòria per poder renegociar com sufragar els costos del servei?

No tindrà efecte. El servei es considera pactat amb l’ajuntament i per tant es considera acceptat per aquest. Cal recordar que l’alcaldessa de Pallejà Ascensión Ratia Checa pertany a l’ens gestor de l’AMB, el qual és presidit per l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau.

12. Als rebuts hi ha dos apartats: REDUCCIÓ i BONIFICACIÓ. Es poden aplicar descomptes en ambdós sentits? Quins criteris calen per aplicar-ne?

L’ajuntament pot crear una Bonificació sufragada amb els impostos que recapta. L’AMB preveu una reducció del 50% a les famílies nombroses amb rendes inferiors a 30.000€.

13. Es poden fer BONIFICACIONS discrecionals (a persones concretes)?

L’AMB NO en pot fer, únicament a famílies nombroses i descomptes aplicats a tothom per igual.

14. La forma en què s’ha comunicat no es poc seriosa? (les cartes no van certificades).

Reconeixen que no ha estat la millor manera de comunicar.

15. El rebut es pot fraccionar?

Sí, el rebut es pot domiciliar i fraccionar, però si es fracciona, hi ha uns interessos inclosos.

16. Com ha aconseguit Sant Cugat rebaixar els rebuts dels seus habitants? Ha rebut un descompte especial?

NO, San Cugat no ha rebut cap descompte especial. Sant Cugat el que ha fet és el següent: Com que estem dins de l’AMB des de l’any 2005, ha fet un càlcul anual dels seus cadastres des del 2005 fins al 2019, aplicant la norma que el rebut no pot augmentar mes del 1,022% anual. Ha tingut en compte les altes i les baixes des d’aleshores. Es una tasca que ha donat resultat ja que el càlcul els va a favor i per tant els rebuts son inferiors als dels ajuntaments que no han fet el càlcul.

17. Això que ha fet Sant Cugat ho poden fer els altres ajuntaments?

SI, evidentment, però cal que facin els càlculs ells i que els presentin a l’AMB.

Desitgem haver resolt dubtes a tots els ciutadans afectats per aquest nou tribut. Si fem un resum de tot plegat, SOM Fontpineda creu que el problema mes greu es la deixadesa i manca d’implicació de l’equip de govern en l’afer. Creiem que es podria haver lluitat per abaratir el tribut (com ha fet Sant Cugat), millorar els serveis/freqüències, i incloent el bus urbà a la xarxa metropolitana (i alhora millorar-ne els serveis tant en freqüències com en instal·lacions tipus marquesines, etc.) Al proper Ple demanarem explicacions i exigirem que l’ajuntament es posi a treballar per minimitzar els efectes causats als ciutadans d’unes decisions preses pels seus propis partits a l’AMB.

CONCEPTES CLAUS / CONCLUSIONS:

• Caldrà pagar el tribut? Si.
• Podem aturar el tribut fins resoldre els possibles contenciosos/moratòries? No.
• L’any vinent el rebut serà tres vegades mes car? No. L’augment respecte aquest any no serà superior al 1,055% del cobrat encara que no hi hagi la bonificació del 60%.
• Podem gaudir de bonificacions/descomptes? Si, però és responsabilitat de l’ajuntament i ho ha de pagar dels seus pressupostos.
• Podem incloure el Fontpibus i millorar altres serveis de transport? Si, però cal que l’ajuntament ho sol·liciti a l’AMB, que no ho ha fet.
• Podem fer el mateix que l’Ajuntament de San Cugat? Si, però l’ajuntament de Pallejà cal que faci la tasca del càlcul del cadastre des del 2005 fins al 2019 i presentar-lo a l’AMB.

Us seguirem informant de novetats a mesura que tinguem noves informacions.

SOM Fontpineda està estudiant totes les possibles accions a seguir per minimitzar l’impacte d’aquest tribut. Us anunciarem dels passos que farem el mes aviat possible. Cal recordar que el proper dia 28 de novembre hi ha Ple ordinari a l’Ajuntament de Pallejà, serà un bon moment per demanar explicacions a l’actual equip de govern. Us hi esperem.


Documentació complementària:

• Ordenança Fiscal Tribut Metropolità 2019
• Programes de millores AMB demandes pels Ajuntaments
• Informe Ordenanca Fiscal Reguladora del tribut metropolità any 2020

Grup Municipal SOM Fontpineda


El Tribut Metropolità ja s’aplica als municipis de la segona corona

Begues, Cervelló, Corbera del Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat ja apliquen el Tribut Metropolità fruit de la seva incorporació a la zona tarifària 1 des del passat 1 de gener de 2019. Fins aquest any, només pagaven aquest tribut -que grava sobre l’IBI- els 18 municipis que formaven part de l’antiga Entitat Metropolitana del Transport (EMT), ja que es considerava que els més allunyats no gaudien del mateix nivell de serveis, especialment en l’àmbit del transport públic. Els mateixos que en 2001 es van incloure en la primera corona tarifaria (Zona 1) de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Un cop assolides aquestes millores als municipis de la segona corona, i amb la voluntat d’aprofundir en la cohesió social i la reducció de desigualtats al territori, l’AMB posa de manifest la necessitat d’avançar en la corresponsabilitat de tota la ciutadania metropolitana com a principal beneficiària d’aquests serveis. I és per aquest motiu que enguany el tribut s'estén ja als municipis de la segona corona.

Com es calcula l’import a pagar?

La base imposable d’aquest tribut és el valor cadastral del bé immoble que es grava. Aquest valor és fixat pel Ministeri d’Hisenda a partir de les dades queconsten en el cadastre immobiliari. La quota íntegra del tribut s’obté multiplicant el valor cadastral pel tipus impositiu vigent (fixat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona).

La quota líquida del tribut s’obté aplicant, segons els casos unes reduccions i/o bonificacions. Estan exemptes de tributació aquelles finques residencials amb un valor cadastral inferior 45.389,47 €, sempre i quan constitueixin la primera residència.

Això es tradueix, a la pràctica que pels següents valors cadastrals de finques residencials es pagaria aproximadament en concepte de tribut metropolità els següents imports:
• Per un habitatge amb valor cadastral de 65.000,00 € = 35,10 €
• Per un habitatge amb valor cadastral de 95.000,00 € = 51,30 €
• Per un habitatge amb valor cadastral de 135.000,00 € = 72,90 €
• Per un habitatge amb valor cadastral de 215.000,00 € = 116,10 €

Qui ha de pagar el tribut metropolità?

Totes aquelles persones contribuents dels 36 municipis metropolitans que siguin titulars d'un dels següents drets sobre un bé immoble:
• D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o els serveis públics a què estiguin afectes.
• D'un dret real de superfície.
• D'un dret real d'usdefruit.
• Del dret de la propietat.
• Habitatges amb valor cadastral superior als 45.389 euros.

Calendari fiscal dels municipis:

• BEGUES (del 15 d’octubre al 16 de desembre)
• CASTELLDEFELS (del 20 de juny al 30 d’octubre)
• CERVELLÓ (del 15 d’octubre al 16 de desembre)
• CORBERA DE LLOBREGAT (del 15 d’octubre al 16 de desembre)
• CORNELLÀ DE LLOBREGAT (del 22 de juny al 30 d’octubre)
• ESPLUGUES DE LLOBREGAT (del 20 de maig al 31 de juliol)
• GAVÀ (del 20 de juny al 30 d’octubre)
• MOLINS DE REI (del 15 de juny al 16 de desembre)
• PALLEJÀ (del 15 d’octubre al 16 de desembre)

• LA PALMA DE CERVELLÓ (del 15 d’octubre al 16 de desembre)
• EL PAPIOL (del 15 d’octubre al 16 de desembre)
• EL PRAT DE LLOBREGAT (del 20 de maig al 26 de juliol)
• SANT ANDREU DE LA BARCA (del 15 d’octubre al 16 de desembre)
• SANT BOI DE LLOBREGAT (del 20 de juny al 30 d’octubre)
• SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (del 15 d’octubre al 16 de desembre)
• SANT FELIU DE LLOBREGAT (del 20 de juny al 30 d’octubre)
• SANT JOAN DESPÍ (del 20 de maig al 30 de juliol)
• SANT JUST DESVERN (del 20 de maig al 31 de juliol)
• SANT VICENÇ DELS HORTS (del 15 d’octubre al 16 de desembre)
• SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (del 15 d’octubre al 16 de desembre)
• TORRELLES DE LLOBREGAT (del 15 d’octubre al 16 de desembre)
• VILADECANS (del 2 de maig al 20 de juliol).


EGOCENTRISME

Hi ha polítics que només tenen una manera de passar a la posteritat. I no és per les seves bones actuacions, ni pel seu servei a la societat. Hi ha polítics que únicament saben passar a la posteritat posant plaques amb els seu nom, sense cap sentit ni mèrit.

L'última ocurrència del Sr. Rafael Martín ha estat posar una placa a la Caseta de Fusta amb el seu nom i el de l'alcaldessa de Pallejà. I a sobre retroil·luminada... Entenem que posar els noms de polítics molt destacats en alguna NOVA obra pública de gran impacte pels veïns i la societat, pot ser admisible, però que ha fet aquest senyor a la caseta de fusta? Com s'atreveix a posar el seu nom en una obra que ha costat, fins ara, més de 100.000 Euros i que no te cap utilitat definida? No tenim el Centre Cívic (infrautilitzat) per fer activitats veïnals? Quin cost material i humà ens ha suposat aquest plafó? No hi ha coses mes importants on dedicar temps i recursos? Aquest EGOCENTRISME desfermat a un barri de 1.880 veïns es lògic i normal? A vegades pensem que hi ha polítics que treballen mes pel seu ego que pel bé de Fontpineda.

Una autèntica vergonya, de la que SOM FONTPINEDA demanarà explicacions al proper Ple Municipal.


VETATS

VETATS no és una expressió qualsevol, no ho diem perquè sí. VETATS és una realitat basada en l'experiència d'aquestes setmanes des que es va realitzar la votació (26 de maig) fins al dia de la constitució de l'ajuntament (15 de juny).

Perquè aquests són els fets:

• A Fontpineda, SOM FONTPINEDA vam guanyar les eleccions amb 424 vots, i el principal partit a nivell municipal va quedar l'últim. La unió d'EP + PDF ni tan sols ens iguala. Per tant, a Fontpineda no representen ni tan sols una majoria, i el partit més votat al poble, dels que tenen representació al consistori, Entesa, és el que menys vots va obtenir a Fontpineda.

• A Pallejà tampoc signifiquen la majoria dels vots, només la legislació vigent permet que hi hagi Alcalde en aquestes circumstàncies, i com a demòcrates ho acceptem. Ara han de gestionar un govern en minoria (8 regidors enfront de 9 de la resta de partits).

• Hem estat actius i propositius, mantenint reunions amb tots els partits, inclosos Entesa i PDF, per poder respectar, de manera mútua, els resultats i també per mostrar la nostra disposició a col·laborar a la governabilitat, fos quin fos l'acord final i la composició per la presa de possessió inicial: Entesa i PDF ens van mostrar clarament que no volien saber res de nosaltres, ENS VOLEN LLUNY perquè amb la nostra irrupció hem provocat que no puguin tenir majoria absoluta, els ha molestat quedar últims a Fontpineda i penúltim a Pallejà respectivament, i ho han pagat amb nosaltres. No han respectat el principi de la llista més votada. En la legislatura anterior bé que el PDF ho va exigir.

• Han actuat, de facto, com una coalició. Que s'haguessin presentat d'aquesta forma i no enganyessin a ningú, i menys a Fontpineda. El PDF i el seu regidor s'han adherit sense més, sense transparència de les contrapartides, lamentable. Amb aquest comportament no hi ha capacitat de crítica, només de submissió per part del PDF, els seus militants i votants sabran si estan d'acord.

• I a més ens van vetar l'entrada a l'acte de presa de possessió fins al moment en què ja no va quedar altre remei, perquè la Policia va habilitar accés públic. SI, ENS van vetar, mentre "colaven" a amics, coneguts, i familiars perquè els donava la gana que entressin abans d'hora. És el seu ESTIL. NO VAN DEIXAR entrar al Ferran, el nostre candidat electe. El van vetar al·legant que encara no era regidor i, alhora, en aquest mateix moment no exempt de tensió, hi entrava una regidora d'Entesa en les mateixes circumstàncies que en Ferran, nova al consistori, i a sobre ens van increpar. És el seu ESTIL.

• Hem generat POR, molta POR, d'aplicar la transparència promesa, d’eliminar els privilegis, de prioritzar veïns en el seu conjunt davant de familiars, amics, contractacions per una falsa urgència, ... en fi de recompensar ¿favors ?. Ells sabran per què, nosaltres treballarem per saber-ho i poder-ho fer públic pel bé de Fontpineda i Pallejà.

• Per tot això, si en poc més de 6 mesos hem aconseguit donar-li la volta a Fontpineda i ser el principal partit, imagineu el que podem fer en 4 anys. Treballarem a l'ajuntament, al carrer, a les associacions, en la defensa enfront dels okupes, en la lluita per la millora del medi ambient, ... on avui no acostumem a trobar resposta dels polítics anteriors que són, de nou, els que estan al govern. I també a fer públic el que realment passa, obres inadequades i sense projecte complet, iniciatives sense sentit, actuacions sense consensuar-les amb els veïns, incompliment de compromisos (per exemple, amb les càmeres que, a data d'avui, segueixen sense funcionar i portem gairebé 6 mesos amb la "promesa electoral?" de reparar-les).

PER tot això ENS van vetar a 424 Veïns, però NO ENS FARAN CALLAR, estarem actuant amb la major energia i compromís durant els 4 anys, sigui al lloc que sigui, perquè una LEGISLATURA és molt llarga en minoria.


FESTES DE L'ARBRE: Es així com volem fer natura?

SOM FONTPINEDA està a favor de la Natura i de qualsevol acció que suporti una integració natural en el nostre entorn. No pot ser de cap altre manera.

Però qualsevol acció ha de ser sostenible, respectuosa amb el medi ambient, integradora i econòmicament viable establint prioritats de les despeses sobre el conjunt del pressupost destinat a Fontpineda.

Durant 20 anys s'ha celebrat a Fontpineda la Festa de l'Arbre. Però tenim una idea els veïns i veïnes de Fontpineda de com s'han fet les darreres Festes, de quan s'ha gastat, si han estat integradores i sostenibles?

Segons dades proporcionades pel mateix Ajuntament, la mitja anyal de les despeses de les Festes de l'Arbre dels anys 2016 i 2017 ha estat com a mínim de 20.000 Euros. SOM FONTPINEDA opina que el pressupost de 20.000 Euros dedicat a cada Festa és molt elevat. Una data destacable a l'any 2017 va ser que és van gastar 1500 Euros per fer la promoció de la Festa (folletons, pancartes i distribució). No és massa? No sabem la quantitat que s'ha gastat en aquest concepte aquest any, però la extraordinaria qualitat dels folletons permet anticipar que ha estat més.

I les accions forestals han estat integradores? Doncs sembla que no. Cal plantar espècies NO autòctones en mig d'un bosc? Cal plantar arbres d'origen no boscós en un bosc? Pensem que no. Cal malgastar adobament en totes les accions? Pensem que no. Les imatges de la Festa de l'Arbre d'aquest any son prou explicatives. I les de l'any passat a la zona de l'Oreig encara ho son més.


CÀMERES DE SEGURETAT: ÚLTIM CAPÍTOL

Amb data 4 d'abril de 2019, l'Ajuntament de Pallejà ha contestat a les instàncies presentades per veïns de Fontpineda el 27 de juliol i 8 d'agost de 2018, demanant si les càmeres de seguretat funcionaven. La resposta és pot veure ací.

De l'esmentada resposta s'extreuen les següents conclusions:

1. L'Ajuntament ha trigat 241 dies a donar resposta.

2. La resposta és dona a través del Sr. Rafael Martín, President de la Comissió Municipal de Fontpineda en comptes de fer-ho a través de l'Alcaldessa i Regidora de Governació.

3. El Sr. Martín comunica que “la responsabilitat de vetllar pel funcionament de les càmeres de vídeo-vigilància és dels cossos de seguretat”. Això no pot ser així de cap manera. La responsabilitat recau en l'Ajuntament.

4. Quan és diu "aquesta Administració ha pres les mesures pertinents per restablir la comunicació entre les càmeres i l’ordinador base", s'està acceptant que les càmeres no han funcionat. No és confirma si ja funcionen.

5. De l'esmentada resposta, es confirma que el Sr. Rafael Martín va mentir al Ple de l'Ajuntament del 31 de gener de 2019 quan va afirmar que les càmeres funcionaven. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Secció Sindical Ajuntament de Pallejà, en el seu comunicat de 23 de març de 2019, va confirmar que les càmeres no funcionaven.

6. És totalment inacceptable que el Sr. Rafael Martin culpi als cossos de seguretat del no funcionament de les càmeres.

Aquests són els fets, i que cadascú tregui les seves conclusions, especialment sobre si el Sr. Martín ha de continuant representant als veïns i veïnes de Fontpineda la propera legislatura.


PROU MENTIDES: REPASSEM ELS FETS

En relació a la polèmica desencadenada de si les càmeres a Fontpineda funcionen o no funcionen, SOM FONTPINEDA presenta les següents evidències sobre aquest tema:

1. En data 26 de juliol, de 2018 uns veïns de Fontpineda van patir un atracament de nit a casa. La Policia Local i els Mossos, van anar a la casa dels veïns afectats. La Policia Local va informar que les càmeres de Fontpineda no funcionaven. Els Mossos també van confirmar que les càmeres no funcionaven.

2. En data 27 de juliol de 2018 el veí que va patir el robatori a casa, conjuntament amb un grup de veïns, va presentar la instància 2018-E-RC-2561 a l’Ajuntament de Pallejà sol·licitant si les càmeres funcionaven. Veure instància adjuntada. (S’han eliminat dades personals per la Llei de protecció de dades).
Link fitxer 2018-E-RC-i 2561_INSTANCIA AJUNTAMENT ROBATORI

3. En data 6 d’agost de 2018 el veí afectat pel robatori van presentar una segona instància 2018-E-RC-i 2560 demanant al cap de la Policia Local de Pallejà la mateixa informació sobre el funcionament de les càmeres. Veure instància adjuntada. (S’han eliminat dades personals per la Llei de protecció de dades).
Link fitxer 2018-E-RC-i 2560 INSTANCIA AJUNTAMENT DIRIGIDA AL CAP DE POLICIA

4. Donat que el mes de novembre, l’Ajuntament no havia respost a cap de les instàncies, el veí afectat pel robatori va posar en coneixement del Síndic de Greuges que l’Ajuntament no havia respost quan estava obligat a fer-ho. Veure instància adjuntada. (S’han eliminat dades personals per la Llei de protecció de dades).
Link fitxer Instancia SINDIC DE GREUGES

5. En data 14 de gener de 2019 el veí afectat va rebre resposta del Síndic de Greuges. A la mateixa, s’informa que el Síndic ha demanat la informació a l’Ajuntament, i que tampoc ha obtingut resposta. També s’informa que seguiran fent gestions per obtenir la informació demanada. Veure resposta Síndic adjuntada. (S’han eliminat dades personals per la Llei de protecció de dades).
Link fitxer RESPOSTA SINDIC REITERANT LA FALTA DE RESPOSTA

6. En data 18 de gener de 2019, SOM FONTPINEDA va tenir una reunió amb els Mossos. Els Mossos van tornar a confirmar que les càmeres de Fontpineda no funcionaven. D’altra banda, SOM FONTPINEDA va pactar una reunió de veïns amb els Mossos sobre temes de seguretat a Fontpineda que va ser cancel·lada per l’Ajuntament, dient que ja la convocaria el propi Ajuntament. A hores d’ara, l’Ajuntament no ha fet cap proposta de reunió.

7. En data 31 de gener, SOM FONTPINEDA va preguntar al Ple de l’Ajuntament si les càmeres funcionaven. El President de la Comissió Municipal de Fontpineda, Sr. Rafael Martín, va contestar dient que si.

8. En data 23 de març de 2019 la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Secció Sindical Ajuntament de Pallejà, publica un comunicat a on, entre d’altres afirmacions és diu, respecte del Ple Municipal del 31 de gener (veure document adjunt):
“Las cámaras de video-vigilancia en los accesos a los barrios de La Magina y Fontpineda fueron también un tema recurrente. El regidor SR. MARTÍN aseguró, rotunda y enérgicamente, que las cámaras funcionan con total normalidad y efectividad. Sólo podemos decir desde esta sección sindical, que representa a la mayoría de los policías, que sostener esas afirmaciones supone MENTIR deliberadamente a la ciudadanía. Las cámaras NO funcionan, y este hecho se ha puesto en conocimiento del equipo de gobierno varias ocasiones en los últimos años.”
Link fitxer COMUNICAT INFORMATIU SINDICAL Pallejà (CSIF)

Som FONTPINEDA només presenta evidències dels fets, i no acceptarem sota cap concepte que se’ns acusi de mentiders, es verteixin acusacions de manca de compromís amb la nostra urbanització, de fomentar la divisió, ni de boicot o altres expressions que en cap cas creiem es corresponen amb la realitat.

Per tot això seguim a l'espera d'una resposta per escrit on els responsables municipals, en nom propi i assumint responsabilitats, certifiquin que les CÀMERES han estat funcionant de manera correcta i continuada les 24 h. durant l'any 2017, 2018 i el que portem de 2019. En cas contrari, com que son fets del passat que ja no alerten lladres, que ens indiquin els períodes en què no van ser operatives. Qualsevol ALTRA RESPOSTA NO LA CONSIDEREM VÀLIDA ja que ha estat per escrit, i amb claredat, que la policia ens ha confirmat, a traves del seu sindicat, què és el que està passant.


ACCIÓ REACCIÓ: LA FOTO DENÚNCIA FUNCIONA

SOM FONTPINEDA te com objectiu millorar, i molt, FONTPINEDA. Una de les vies més importants és a través de l'aportació dels veïns i en concret la foto denúncia.

Doncs la foto denúncia funciona, i ens alegrem que el President de la Comissió Municipal de Fontpineda faci cas als veïns. El dia 28 de febrer de 2019 un veí va publicar una foto a on és veien unes pedres caigudes prop del camí que comunica Via Alegria amb la part baixa del nostre barri. El dia 15 de març, el President de la CMGF a través de la seva revista particular Fontpineda.cat va publicar el següent muntatge fent servir la foto denúncia del web de SOM FONTPINEDA. Una acció molt ràpida de la qual ens alegrem. Serà que les eleccions son a prop?

Però el mur està ben fet? Això ja és un altre cosa. El mur de contenció està fet de fusta, el que assegura una ràpida decadència. I com mostra la fotografia, no s'ha solucionat el problema del talús, principal responsable de les caigudes de pedres.

Animem als veïns a publicar fotos denúncia per tal de contribuir a la millora de Fontpineda.


LA VERITAT SOBRE VIA ALEGRIA, LA VIA ON S’HI SOTERREN MILERS D’EUROS

Portem anys escoltant i veient els problemes que pateix Via Alegria.

Tenim dos punts crítics a aquesta Via, a l'encreuament amb Via Abadia de Montserrat i a l’alçada dels números 20-22-24, on hi una escorrentia d’aigües subterrànies.

Parlant amb veïns que porten molts anys vivint a aquest carrer, ens comenten que Via Alegria era una carrer molt estret, que amb prou feines passava el camió de les escombraries sense trepitjar la vorera, les quals unicament n'hi havia al costat de les cases. No podien ni aparcar els cotxes.

Quan es van començar les obres del clavegueram la màquina que feia les rases va tenir molts problemes per poder baixar per aquest carrer.

S’hi van tirar terres al marge dret, just a l'encreuament amb Abadia de Montserrat, pensem que aquestes terres eren les que sortien de l'excavació de les pròpies rases.

També es va fer un mur de contenció perquè pogués passar la màquina de fer rases, la qual va haver d’estar parada dies i dies a l’inici del carrer sense poder baixar. El Cost d’aquestes obres va ser de 48.069 euros.

Però com hem pogut observar els problemes es van repetint.

El 2015 es va fer un altre intervenció en el punt 20-22-24 del carrer ja que l'asfalt s'estava enfonnt, la reparació, que va tenir un Cost de 30.538 euros, no es va fer correctament, i al poc temps tornava a estar el carrer novament enfonsat.

A l’encreuament de Via Alegria amb Via Abadia de Montserrat ens trobem també que les aigües que baixen degut a la pluja per aquest últim carrer, s’han conduit majoritàriament a Via Alegria, fent que les terres no consolidades s’enfonsin i apareixin contínuament fissures, que s’han convertit en esquerdes molt importants, fins al punt que, i la història es repeteix, el camió d'escombraries no pot tornar a baixar.

Però el que torna a ser greu es que s’acaben d’invertir 265.999 euros en la reparació i soterrament de línies aèries, més 21.000 euros en fanals, sense tenir en compte aquest dos punts crítics.

Ara se n’adonen que havien d’haver fet estudis geotècnics previs, com així s'ha confirmat, i per això, i com a resultes dels mateixos, s’han de tornar a fer una nova inversió, amb una partida inicial de 175.000 euros. (31-1-2019)

Restem a l’espera de veure quina solució adopten finalment.


Front comú de 13 municipis per millorar la qualitat de l’aire

Sant Vicenç dels Horts, Cervelló, Corbera, el Papiol, la Palma, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent, Sant Feliu i Torrelles participen en el Pla d’Ascció Supramunicipal, que inclou accions fins a l’any 2025 per reduir les missions de diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió.

Una de les grans preocupacions actuals és la contaminació atmosfèrica i la seva incidència sobre la salut de la població del territori. Així, un total de tretze municipis (Sant Vicenç dels Horts, Castellbisbal, Cervelló, Corbera, el Papiol, la Palma, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent, Sant Feliu i Torrelles) s’han agrupat per confeccionar un Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire. Vuit d’aquests municipis estan declarats Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric i tots comparteixen una orografia que afavoreix l’estacament de la massa d’aire i l’acumulació de contaminants, sobretot durant l’hivern.

El document estableix accions, fins a l’any 2025, per reduir les emissions de diòxid de nitogen i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. El Pla inclou 46 accions i els municipis es comprometen a desenvolupar les que hagin escollit. El 70% de les accions proposades estan relacionades amb el trànsit, el sector que haurà d’assumir la part més important de la reducció d’emissions. La resta d’accions s’adrecen al sector industrial, al domèstic, als serveis municipals, a la comunicació i al seguiment del pla.

Segons el regidor de Medi Ambient de Sant Vicenç dels Horts, Álex Aparicio, assegura que el pla és la culminació de quatre anys de feina compartida amb la resta d’ajuntaments implicats. Aparicio considera que aquest pla “servirà per millorar les condicions de vida dels ciutadans” i en destaca l’àmplia varietat de mesures previstes, que van “des de la mobilitat, fins a controlar i tenir més dades sobre les indústries que hi ha als nostres municipis, així com l’educació ambiental."

El Pla ha estat elaborat pels ajuntaments implicats i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.


Robatoris a Fontpineda

SOM FONTPINEDA ha tingut coneixement, per informació directe proporcionada pels mateixos veïns afectats, d'una sèrie de robatoris a Fontpineda els últims dies.

La situació és molt preocupant perquè ens afecta a la seguretat de tots. Però també és molt preocupant que els responsables de la Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda (CMGF) hagin negat aquest fets en grups de xat veïnals.

I també és molt preocupant que s'hagués impedit, per part de l'Ajuntament i de la CMGF la reunió de veïns amb els Mossos d'Esquadra a on ens volien explicar la situació actual i les mesures de seguretat que es podrien prendre a Fontpineda.

Donat que no ens la deixen convocar a nosaltres, esperem que l'Ajuntament i/o la CMGF convoquin la reunió el més aviat possible.


Integració Tarifaria ZONA 1 – PROS i CONTRES

Com ja es públic per a tothom, des de principis de 2019, una sèrie de municipis estem integrats en la zona 1 a efectes de tarifes de transport públic:

Notícia al web de l'Ajuntament de Pallejà.

PROS

 • Aquesta millora pretén reduir l'ús del cotxe privat, millorant la contaminació, i generant un estalvi de prop de 10 € en la T-10, que en el cas de persones que facin servir el transport públic per anar i venir a Pallejà diàriament, dins la nova zona 1, pot implicar un estalvi anual proper al 300€.
 • Haurem de treballar a futur per a incloure també el FONTPIBUS, i que així la millora sigui complerta.

CONTRES

 • No obstant, no hi ha rès gratuït, i la contrapartida serà un augment dels impostos municipals per a compensar el major cost que s’haurà de pagar a l’ATM, xifra que encara no ha estat publicada i per tant no coneixem l’impacte que tindrà per a tots nosaltres.
 • Informacions prèvies la xifren a voltant de 160€ per cada 100.000€ de valor cadastral, el que en el cas de Fontpineda pot implicar un increment de l’ibi de no menys de 400€ de mitjana.
Enllaç web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona: Pagament del Tribut Metropolità i obtenció de la carta de pagament.
Tarifa metropolitana 2019: Mapa de la zonificació.
Llegir ordenança del Tribut Metropolità.

Us mantindrem informats de qualsevol resposta a les diferents preguntes que farem a l’equip municipal, que fins ara no ha dit res al respecte.


Servei de RECOLLIDA de RESIDUS a Fontpineda

SOM FONTPINEDA ha tingut coneixement que l’Ajuntament de Pallejà ha obert licitació del servei de Recollida de Residus, amb canvis rellevants amb respecte al servei actual. Tot i que caldrà veure com es concreten aquests canvis en el moment de l’adjudicació de la licitació, està clar que ens afectarà en el dia a dia i, de moment, no hem vist que l’Ajuntament/CMGF hagi explicat (ni consensuat) res amb els veïns de Fontpineda. I tampoc tenim clar que aquest canvi, segons el plec tècnic de la licitació, sigui bo pels veïns.

Per exemple:

 • Disminueixen punts de recollida: dels 73 actuals a 50 (i d’aquests, 20 punts tindran recollida selectiva: orgànic, paper, envasos, vidre i resta). Els altres 30 punts, no.
 • Eliminen tots els contenidors marrons de Poda/Esporga (Restes vegetals), perquè faran una recollida Porta a Porta. Proposen fer-ho de la següent manera:
  • Fontpineda s’organitzarà en dues zones: cada una tindrà 1 dia de recollida a la setmana (una els dimarts, l’altre els dijous, pels matins).
  • S’haurà de demanar la recollida prèviament per telèfon al servei de recollides.
  • Recollida: màxim 3 saques (100l c/u) per habitatge i recollida – mides aproximades de cada sac 0.45x0.45x0.50m – que semblen totalment insuficients en èpoques de poda.
  • o Recollida de saques al portal del habitatge (faran el buidat de les saques allà mateix).
  • Si és generen més de 3 saques, s’hauran de guardar per la següent recollida o portar-les a la Deixalleria.
  • Les saques es subministraran gratuïtament al Centre Cívic / Deixalleria / Ajuntament. A partir del 2on any, es podran adquirir pagant.
  • El residu en verd podrà ser retirat sense la saca sempre i quan estigui ben lligat (feixos) i la volumetria sigui adient per a la seva retirada.
Hi ha altres canvis no descrits aquí, però especialment en la Poda hi ha un gran canvi, i ens afecta de manera important.

Ens preguntem si, al redactar el plec de licitació, l’Ajuntament i especialment la Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda, els responsables de la qual són a l’equip de govern i han acordat els termes d’aquesta licitació, han tingut realment en compte les necessitats del veïns de Fontpineda.

SOM FONTPINEDA va assistir al Ple de l'ajuntament del 31 de gener de 2019 i vam preguntar a l'actual equip de govern, format per Entesa i PDF, sobre el nou projecte aprovat. Les respostes han estat vagues i mancades de rigor. Han pres la decisió, segons diuen "...d'igual manera que es farà al Poble", sembla que ignorin que les necessitats de Fontpineda son diferents a les del nucli urbà. Vam preguntar si s'havia consultat als veïns i no vam obtenir cap resposta. Els representants de l'equip de govern (on hi ha el PDF, que no està defensant els interessos de Fontpineda) no ens van aportar cap documentació tècnica ni explicació lògica que esclareixi tots els dubtes sorgits d'aquesta nova contractació. Un dels motius donats, entre d'altres, literalment va ser "...Per l'incivisme dels veins". Seguirem el tema de prop i us anirem informant de les novetats.

En aquest enllaç trobareu el nou Plec de Prescripcions Tècniques del Servei de Recollida de Residus Municipals i Neteja Viària del Municipi de Pallejà. D'especial interès per Fontpineda son les pàgines 27, 28 i 38.


REUNIÓ AMB MOSSOS D'ESQUADRA per part del grup de treball de Seguretat de SOMFONTPINEDA

El passat 18 de gener el grup de seguretat de SOM FONTPINEDA va tenir una reunió amb els Mossos. Per part del Mossos, van venir el Cap de relacions amb la comunitat i el sots cap de la comissaria de Sant Vicenç dels Horts.

A continuació s’exposen les informacions més interessants que van donar els Mossos i les principals conclusions de la reunió:

Tema seguretat

 • Hi ha dues patrulles de mossos per a 7 municipis. Pallejà és el quart municipi en robatoris a domicili després de Vallirana, Corbera i Sant Vicenç dels Horts.
 • Les bandes no acostumen a ser els okupes i tenen molta mobilitat. El seu modus operandi no és la vigilància de cases, sinó que tenen un xofer que els deixa en una zona i els recull una hora desprès. Trien les cases que veuen més vulnerables (Si és te alarma i el veí no, si és te gos i el veí, no....). Els robatoris duren pocs minuts i acostumen a buscar joies i diners.
 • Les zones de la casa on primer busquen, per aquest ordre són: dormitori principal, altres dormitoris, menjador i resta de la casa.
 • No deixen els cotxes aparcats als carrers on van a robar. Ni tan sols a prop. El xofer es mou fins que els va a buscar. També amaguen el que roben i les eines que fan servir per entrar a les cases al bosc. Així, si els atura la policia per un avís de veïns, no els pot acusar de res. Desprès (quan ja ha passat l'alarma) tornen a buscar-ho.
 • Els Mossos estan molt coordinats amb la policia local. Saben que els de La Palma i Corbera estan molt en contacte entre ells. De Pallejà no ho saben.

Recomanacions de seguretat

Per millorar la seguretat, els Mossos van fer les següent recomanacions:
 • Fer que les càmeres funcionin.
 • Instaurar l'adhesiu de resident als cotxes.
 • Posar llum a les zones boscoses que donen a les cases (focus amb detector de moviment) com element dissuasori.
 • Estudiar la seguretat privada, si econòmicament ens ho podem permetre (també és un bon element dissuasori).
 • És poden fer patrulles veïnals, però cal anar en compte. Només poden servir per avisar als mossos que està passant alguna cosa. Mai entrar en contacte amb possibles delinqüents. Si anem amb cotxes que aquests portin una identificació de cotxe de vigilància (també element dissuasori) i només han d'agafar matricula vehicle sospitós o avisar de presència de persones sospitoses als Mossos.

Tema okupes

 • Ara ha canviat la llei i encara s'ha fet més tova de cara als okupes. És considera ocupació quan han pernoctat a la casa i se'ls pot fer fora si hi ha denúncia del propietari. No és pot detenir a ningú per ocupació. Ara ja no és delicte, té consideració de falta lleu. Els ocupes no poden entrar a un domicili. Es considera domicili la vivenda habitual o la 2ª residència, si s’hi va de forma regular. Si la casa és d'un banc o no hi va ningú i està a la venda, o no hi va mai ningú, no es considera domicili i, per tant, no és morada de ningú i és susceptible d'ocupació. Un cop els ocupes han pernoctat, ja es considera ocupat i passa a ser el domicili dels ocupes i no es pot entrar si no és amb un ordre judicial.
 • Si tenim coneixement i proves que en una vivenda ocupada s'està cometent algun delicte (plantació d’estupefaents,....) fer fotos de la plantació i passar-la als Mossos, o dels extractors de fum quan l'assequen. Amb això intenten tenir ordre judicial i entrar a la casa.

Resum properes actuacions

 • El cap de relacions amb la comunitat s'ha ofert per fer-nos una xerrada sobre seguretat als domicilis etc. etc. Des de SOM FONTPINEDA creiem que pot ser molt interessant i la convocarem properament.
 • SOM FONTPINEDA proposarà als veïns i veïnes de Fontpineda la implantació dels adhesius pels cotxes, mesura fortament recomanada pels Mossos. En aquest context, SOM FONTPINEDA ja ha començat a treballar i us proposa el següent adhesiu. En aquests moments estem estudiant com dur a terme el projecte coordinants amb els Mossos d'Esquadra. Aquesta mesura ja fou iniciada farà vora els 20 anys i no va funcionar per manca de seguiment i contingut. Nosaltres volem donar contingut mitjançant el codi QR i continuitat perquè sigui efectiu i eficient. La identificació dels nostres vehicles ajuda als Mossos d'Esquadra a detectar els possibles responsables d'un robatori just després de perpetuar-lo, entre altres ventatges.

ENS CANCEL·LEN LA REUNIÓ AMB ELS MOSSOS PEL PROPER DILLUNS 11 DE FEBRER.

L’abús de poder i l’afany de protagonisme en contra dels interessos dels veïns

Bon dia veïns i veïnes,

Finalment, la reunió que des de SOM Fontpineda teníem coordinada per aquest dilluns amb els Mossos (als qui agraïm la seva predisposició i col·laboració) no podrem fer-la.

Sembla ser que alguns personatges que volten per aquí necessiten mantenir el seu protagonisme i han pressionat perquè la reunió del proper dilluns no es pugui fer.

Curiosament, just quan ens impedeixen fer la nostra reunió, la Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda en convoca una altra, sense data. Segur que és casualitat.

Llàstima que els consells que podríem rebre ARA sobre seguretat dels nostres habitatges i al nostre entorn s’hagin d’ajornar, però esperem que, finalment, aquesta reunió s’acabi portant a terme en benefici de tots els veïns. Lluitarem perquè així sigui.

Des de SOM FONTPINEDA no ens importa fer la feina que s’hauria d'haver fet fa temps des de l'equip de govern. Anirem prenent tots tipus d'iniciatives per veure si, gracies a les nostres accions, l'actual equip de gestió de Fontpineda comença a preocupar-se de veritat per nosaltres. Tan de bo, els càrrecs públics s’utilitzessin en defensar els interessos dels veïns i no els interessos particulars.

Tots els que vulgueu tenir informació real sobre el que està passant a Fontpineda, si teniu qualsevol tema que vulgueu que tractem conjuntament per fer força o qualsevol idea que pugui millorar Fontpineda, quedem a la vostra disposició a tots@somfontpineda.cat

SOM FONTPINEDA


19.1.19 Presentació dels grups de treball de SOMFONTPINEDA

El dia 19 de gener de 2019 es va celebrar al Centre Cívic de Fontpineda la presentació als veïns dels diferents grups de treball del nou partit SOM FONTPINEDA. L’acte va comptar amb una assistència de més de 40 veïns i veïnes. Som Fontpineda agraeix als assistents la seva presencia i espera que el nou partit I els corresponents grups de treball seràn una gran eina per Fontpineda.
En primer lloc va parlar Mariano López que va donar la benvinguda als assistents i va introduir els objectius de la reunió. És van presentar de forma general els grups de treball que s’han establert per pogué plantejar alternatives I solucions als problemes que pateix Fontpineda. En concret els grups de treball que s’han considerat son:

 • Seguretat
 • Obres i Serveis
 • Economia i Hisenda
 • Medi Ambient i Jardineria
 • Comunicació i Participació

A continuació Ferran Morera va introduir les línies d’acció de cada grup que es poden resumir de la següent manera:

Seguretat
 • Robatoris
 • Okupacions
 • Seguretat vial
 • Adhesiu vehicle resident
Obres i Serveis
 • Estudi estat actual
 • Projecte complet a fases
 • Pla executiu
 • Coordinació companyies de serveis
 • Reordenació dels carrers
Economia i Hisenda
 • Distribució del pressupost
 • Ingressos/despeses impostos
 • Correlació amb habitants
 • Actuacions de la CMGF – Assignació dels recursos
Medi Ambient i Jardineria
 • Conservació entorn natural
 • Parcs i Jardins
 • Reciclatge de Residus
 • Qualitat/contaminació aire
 • Cultura
 • Caseta de Fusta

Es va decidir que, tot i que el grup de grup Comunicació i Participació és molt important, donar preferència als quatre grups exposats anteriorment.
A continuació els assistents van escollir a quin grup volien implicar-se i és van fer reunions constitutives de cada grup.
Si algú més vol apuntar-se als grups, és pot enviar un correu a tots@somfontpineda.cat i quedarà inclòs.
SOM FONTPINEDA vol agrair a tots els assistents la seva participació i contribució, que sens dubte farà que el nostre barri sigui més segur, amb més obres realitzades, amb una millor gestió dels recursos i amb un millor medi ambient.

Perquè aquest impuls sigui ferm, seguim necessitant la participació de tots vosaltres. Quants més siguem millor per Fontpineda!


11/11.11h UN GRAN ÈXIT PER A TOTES I TOTS

El dia 11 de novembre de 2018 es va celebrar al Centre Cívic de Fontpineda la presentació als veïns del nou partit SOM FONTPINEDA. L’acte va comptar amb una assistència de més de 120 veïns i veïnes. Som Fontpineda agraeix als assistents la seva presencia i espera que el nou partit serà una gran eina per Fontpineda.

En primer lloc va parlar Rosa Morera que va donar la benvinguda als assistents i va introduir els principals problemes de seguretat al barri i en particular la problemàtica de robatoris i ocupes. Aquesta problemàtica està degradant el barri el que comporta una pèrdua de valor patrimonial.

A continuació Mariano López va presentar exemples que demostren que els carrers de Fontpineda estan en mal estat i que les reformes i obres que es duen a terme estan mal executades, mal mantingudes i amb una mala estratègia d’inversió juntament amb despeses inapropiades i molt sovint injustificables. També és va fer èmfasi a l’estat precari de les xarxes d’electricitat i comunicacions i al tancament del Centre Mèdic del Centre Cívic. És va incidir en la manca de transparència i en l’opacitat de les decisions preses per la Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda.

Tot seguit, en Ferran Morera, va fer un resum de com Fontpineda ha arribat a aquest punt de degradació i va introduir el nou projecte SOM FONTPINEDA, que ha de servir perquè entre tots donem un impuls a Fontpineda.

Per acabar, en Toni Valbuena va presentar el nou partit SOM FONTPINEDA que te com únic objectiu millorar Fontpineda. Aquest partit és basa en la participació de tots els veïns i veïnes, amb processos de decisió oberts i transparència absoluta. Per posar en marxa les accions de futur, s’han establert diferents grups de treball.

Finalitzada la presentació, els assistents van tenir l’oportunitat de presentar les seves visions de Fontpineda i preguntar sobre el nou partit.

Es pot veure la presentació ací:


SOM FONTPINEDA – La nostra rao de ser

Entre tots podrem perquè entre tots tenim força,

perquè tots SOM FONTPINEDA!